Ikona gaśnicy Ikona hydrantu Ikona apteczki Ikona niebezpieczeństwa Ikona tarczy Ikona stopu

Usługi

Polityka RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – zwanym dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem oraz procesorem danych osobowych jest BHP z głową Anna Głowacka z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Bartkiewiczówny 94B/7.

2. Z Administratorem można skontaktować się drogą e-mailową na adres: biuro@bhpzglowa.pl.

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) wypełnienia zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2 ust. 1, art.3),

b) przeprowadzania obowiązkowych szkoleń dla pracowników wynikających z ww. rozporządzenia (art. 2 ust. 1 pkt.16).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 3.

5. Przetwarzanie obejmować będzie:

a) dane zwykłe, w tym imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, stanowisko pracy, data zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę oraz dane behawioralne,

b) dane szczególnych kategorii dotyczące stanu zdrowia, w tym niepełnosprawności.

6. Procesor zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz stosować się do poleceń POWIERZAJĄCEGO dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych oraz dotyczących zabezpieczeń danych osobowych.

7. Procesor zobowiązuje się, że przetwarzać będzie w imieniu POWIERZAJĄCEGO tylko te dane osobowe i tylko w taki sposób, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania (minimalizacja). Procesor ma świadomość tego, że przetwarzanie przez niego danych w szerszym zakresie lub dla realizacji innych celów, przy braku odpowiedniej do tego podstawy prawnej, stanowi naruszenie przepisów prawa.

8. Procesor zobowiązuje się udostępniać POWIERZAJĄCEMU wszelkie informacje oraz dokumenty niezbędne do wykazania spełniania przez niego obowiązków określonych w RODO oraz umożliwiać POWIERZAJACEMU lub upoważnionym przez nią audytorom przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, oraz przyczyniać się do nich.

9. Procesor zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia POWIERZAJACEGO, w odpowiednio udokumentowanej formie, o każdym wniosku, inspekcji, kontroli lub dochodzeniu lub postępowaniu prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny organ w zakresie dotyczącym przetwarzanych danych osobowych w ramach niniejszej umowy oraz umożliwi POWIERZAJĄCEMU wzięcie udziału w takich czynnościach lub postępowaniu i zajęcie stanowiska wobec zawiadomień, zapytań, sprawozdań lub decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W razie naruszenia warunków przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

BHP z głową Anna Głowacka


NIP: 9562323291
REGON: 366622382


Biuro: ul. Wielki Rów 40B/110 (I piętro)

Anna Głowacka, starszy specjalista ds. BHP, właściciel:
Numer telefonu: 605 151 301
E-mail: anna@bhpzglowa.pl

Monika Kolenderska, starszy specjalista ds. BHP:
Numer telefonu: 534 098 105
E-mail:
biuro@bhpzglowa.pl

Emilia Zalech, starszy inspektor ds. BHP:
Numer telefonu: 530 508 707
E-mail:
info@bhpzglowa.pl

Formularz kontaktowy