ico 1 ico 2 ico 3 ico 4 ico 5 ico 6

Usługi

Nadzór i obsługa BHP

Nadzór BHP/ Obsługa BHP jest usługą kompleksową polegającą na regularnych wizytach w zakładzie pracy oraz wykonywaniu wszystkich zadań służby bhp w firmie. Co to konkretnie oznacza? Wykonuję dla Państwa wszystkie poniższe zadania:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp
 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
 3. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
 5. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych
 6. udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 7. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe
 8. prowadzenie rejestrów
 1. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
 4. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 5. współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych
 6. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
 7. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi
 8. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 9. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy rożnych form popularyzacji problematyki bhp.

Proszę pamiętać, że nadzór bhp powierzyć możemy specjaliście z zewnątrz tylko wtedy, gdy zatrudniamy do 100 pracowników!