Ikona gaśnicy Ikona hydrantu Ikona apteczki Ikona niebezpieczeństwa Ikona tarczy Ikona stopu

Mobbing i nierówne traktowanie w pracy

Ilustracja do: Mobbing i nierówne traktowanie w pracy
7 września 2019 roku weszły zmiany do Kodeksu pracy, które dotyczą między innymi przepisów o mobbingu oraz równego traktowania. Bardzo ważnym elementem, który został dodany do artykułu 94[3] § 4 jest możliwość ubiegania się przez pracownika o odszkodowanie również w przypadku trwania stosunku pracy (w poprzednim stanie prawnym taka możliwość istniała jedynie po rozwiązaniu stosunku pracy).

Każdy pracodawca jest zobowiązany udostępnić zatrudnionym pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu oraz mobbingu, a także przeciwdziałać występowaniu tego typu zjawiskom.

Na początku warto wyjaśnić podstawowe pojęcia, które odnoszą się do tematu równego traktowania w zatrudnieniu oraz mobbingu.

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznaczenia niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób z wymienionych przyczyn: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jakakolwiek dyskryminacja z którejś z tych przyczyn jest niedopuszczalna.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub przeciwko pracownikowi, które polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 33 mówi o tym, że kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym, co za tym idzie mają takie same prawa do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

W Kodeksie pracy zostało zawartych kilka artykułów, które poruszają temat równego traktowania oraz mobbingu. Jednym z najważniejszych jest stwierdzenie, że pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, a także mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

Dyskryminacja może przejawiać różne objawy, występuje ona również wtedy, gdy namawiamy lub nakazujemy innej osobie naruszyć zasady równego traktowania w zatrudnieniu. O dyskryminacji możemy mówić również w przypadku:
- molestowania - stworzenia dla pracownika zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery
- molestowania seksualnego - tutaj celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, na zachowanie mogą składać się fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu albo zastosował mobbing ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, a pracownik u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Jak udowodnić mobbing w pracy? Najważniejsze to zbieranie dowodów. Pierwszym krokiem jest prowadzenie notatnika, w którym należy zapisywać wszystkie akty mobbingu w pracy (warto dopisywać dokładną datę, godzinę, miejsce oraz świadków sytuacji-mogą nimi być również byli pracownicy firmy). Drugi ważny element to zbieranie dowodów w formie listów, maili, smsów od mobbera. Można również nagrywać filmiki czy taśmy z podsłuchu. Warto otwarcie rozmawiać o sytuacji mobbingu z rodziną oraz bliskimi znajomymi.

Gdzie zgłaszamy mobbing w pracy? Jeśli osobą prześladującą jest przełożony lub współpracownik, można zgłosić to do samego zarządzającego firmą (pracodawcy). Pracownik również może zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, nawet anonimowo. Po przeprowadzonej kontroli PIP sporządzi sprawozdanie, które może później służyć za dowód w sprawie. Pracownik ma również prawo zgłosić sprawę do sądu.
Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2

Komentarze:

BHP z głową Anna Głowacka


NIP: 9562323291
REGON: 366622382


Biuro: ul. Wielki Rów 40B/110 (I piętro)

Anna Głowacka, starszy specjalista ds. BHP, właściciel:
Numer telefonu: 605 151 301
E-mail: anna@bhpzglowa.pl

Monika Kolenderska, specjalista ds. BHP:
Numer telefonu: 534 098 105
E-mail:
biuro@bhpzglowa.pl

Formularz kontaktowy