Ikona gaśnicy Ikona hydrantu Ikona apteczki Ikona niebezpieczeństwa Ikona tarczy Ikona stopu

W jakich przypadkach obowiązkowo należy przeprowadzać próbną ewakuację?

Ilustracja do: W jakich przypadkach obowiązkowo należy przeprowadzać próbną ewakuację?
Celem ćwiczeń ewakuacyjnych jest nabycie przez pracowników oraz osób, które przebywają na terenie budynku umiejętności i nawyków reagowania w razie wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia, w tym procedury przeprowadzania ewakuacji, a także udzielania pierwszej pomocy.

Dzięki próbnym ćwiczeniom ewakuacyjnym zarządca obiektu/pracodawca może wyciągnąć wnioski, co nie zadziałało oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Pamiętajmy, że jeśli planujemy zorganizować próbną ewakuacje właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek powiadomienia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia ćwiczeń. Taka informacja powinna trafić nie później niż tydzień przed planowaną próbną ewakuacją. Bardzo często Straż Pożarna bierze czynny udział w ćwiczeniach, dzięki czemu również może szczegółowo zapoznać się z budynkiem i wyrazić swoje ewentualne zastrzeżenia co do bezpieczeństwa.

Kiedy według przepisów należy obowiązkowo przeprowadzać próbną ewakuacje?
Przynajmniej raz na dwa lata próbną ewakuację należy przeprowadzać dla obiektów, które przeznaczone są dla ponad 50 osób i które są jego stałymi użytkownikami (wyjątkiem tu są budynki ze strefy ZL IV – czyli mieszkalne jedno i wielorodzinne, które nie podlegają temu obowiązkowi).
Przynajmniej raz w roku, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników ćwiczenia ewakuacyjne należy odbyć dla obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 osób użytkowników. Dotyczy to przede wszystkich szkół, przedszkoli, internatów oraz domów studenckich.

Jak powinna wyglądać próbna ewakuacja? Identycznie jak w przypadku prawdziwego zagrożenia. Wiedzę na temat próbnej ewakuacji powinien mieć jedynie właściciel budynku lub zarządca oraz właściwa terenowa jednostka Straży Pożarnej. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić czy w przypadku prawdziwego zagrożenia osoby przebywające w budynku znają podstawowe zasady ewakuacji i potrafią je zastosować w praktyce.

WAŻNE: Podczas próbnej ewakuacji również dzwonimy na Straż Pożarną – 998 lub 112!

Jak powinna wyglądać dobrze przeprowadzona ewakuacja?
Osoba kierująca akcją w momencie zauważenia zagrożenia informuje o tym odpowiednie służby. Przede wszystkim w trakcie ewakuacji należy zachować spokój i współpracować z osobą, która kieruje całą akcją – zazwyczaj w miejscu pracy jest to pracodawca, a w szkole/przedszkolu dyrektor placówki albo osoby przez nich wyznaczone.

W momencie powzięcia informacji o ewakuacji należy upewnić się czy wszyscy w naszym otoczeniu usłyszeli alarm pożarowy i udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Jeśli napotkamy na zamknięte drzwi ewakuacyjne → należy zbić szybkę i otworzyć je za pomocą umieszczonego obok klucza.

Osoba kierująca ewakuacją powinna zacząć ewakuację od miejsca, gdzie powstał pożar lub inne zagrożenie lub z takich miejsc, z których dotarcie lub wyjście do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte, a także powinna upewnić się czy wszystkie osoby opuściły budynek/obiekt i w razie braków osobowych poinformować o tym przybyłą na miejsce Straż Pożarną.

Jeśli znajdziemy się w pomieszczeniu, które zostało odcięte od drogi ewakuacyjnej przez pożar powinniśmy zamknąć drzwi do tego pomieszczenia i w miarę możliwości uszczelnić je materiałem, najlepiej mokrym (np. bluzą, kocem). Następnie powinniśmy udać się do okna i wezwać pomoc. Pamiętajmy, że najpierw zamykamy i uszczelniamy drzwi, a następnie dopiero otwieramy okno! Uchroni to nas przed szybszym dostaniem się dymu lub rozprzestrzenianiem się pożaru.

Czego nie wolno robić podczas pożaru?
1. Nie używaj wind.
2. Nie używaj drzwi obrotowych.
Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2

Komentarze:

BHP z głową Anna Głowacka


NIP: 9562323291
REGON: 366622382


Biuro: ul. Wielki Rów 40B/110 (I piętro)

Anna Głowacka, starszy specjalista ds. BHP, właściciel:
Numer telefonu: 605 151 301
E-mail: anna@bhpzglowa.pl

Monika Kolenderska, specjalista ds. BHP:
Numer telefonu: 534 409 105
E-mail:
biuro@bhpzglowa.pl

Formularz kontaktowy